dimarts, 18 de setembre de 2007

Posant ordre

La guerra en territori republicà va ser dolorosa i patida per molta gent, tot i això, no va significar un extermini d’aquells que combregaven amb els ideals Falangistes. Més de 20 homes pertanyents a la Falange, van ocupar càrrecs a l’Ajuntament l’any 1939.


El 24 de Gener de 1939 es realitza la última sessió del “Consejo Municipal”, és a dir, de l’Ajuntament Republicà.

Passarien 2 mesos fins que el 29 de Març de 1939, es pren possessió de l’Ajuntament per part de la “Junta Delegada del Ayuntamiento de Falange Española de Picaña”, davant del secretari del poble D. Ángel Garcia Garcia i D. Manuel Ariza Ariza, Capità Veterinari de l’Exercit.

Este primer Ajuntament estava conformat per D. Pascual Martínez Simó, com a Alcalde – President; D. Manuel Planells Pellicer, com a vicepresident i com a vocals D. Carmelo Baixauli Ros, D. Vicente Tarazona Bartual, D. Francisco Almenar Moreno, D. José Serrador Más i D. Bautista Valero Alejos; que van finalitzar l’acte, segons l’acta “al grito de Arriba España, Viva Falange Española, Viva Franco”.

Va durar poc, i l’única iniciativa pressa va ser el no donar validesa a un augment de sou per als empleats de l’ajuntament, aprovat durant l’Ajuntament republicà. Alhora que seguint indicacions del “General Jefe del Ejercito de Galícia” nombren Vocals de la “Comisión Depositaria de Recuperación Agrícola” a D. Bernabé Marí Chirivella i D. Francisco Martínez Ciscar.

El 5 d’Abril de 1939, es realitza la constitució de la “Comisión Gestora Municipal”, designada per la “Junta Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.” quedant constituïda per:

D. Benito Nemesio Martínez (Alcalde)

D. Bernabé Marí Chirivella (1er Teniente Alcalde)

D. José Mª Tarazona Ortí (2on Teniente Alcalde)

D. Pascual Martínez Simó (Vocal)

D. Francisco Almenar Moreno (Vocal)

D. Carmelo Baixauli Ros (Vocal)

D. Francisco Tordera Desco (Vocal)

D. Vicente Cubells Alejos (Vocal)

Dos mesos després, el Governador Civil, decideix canviar de nou l’ajuntament, i així. A 29 de Maig de 1939 (“Tercer año Triunfal”) D. Casto Pérez de Arevalo, Alfèrez, en nom del “Sr. General Jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia”, nomena la nova Comissió Gestora Provisional, amb D. Francisco Pons Moreno com a Alcalde-President, i com a Regidors D. Francisco Tordera Desco, D. José María Tarazona Ortí, D. Bernabé Marí Chirivella, D. Pascual Martínez Simó i D. Benito Nemesio Martínez.


Set mesos va durar la Comisió Gestora presidida per D. Francisco Pons, en este temps els hi va donar temps a posar les bases del que seria l’aplicació de les lleis franquistes, Depuració de Funcionaris, canvis de noms als carrers, convocar festes religioses, i sobretot, el que ells anomenarien “poner orden”.


Estos primers moments d’inestabilitat, van acabar quan el 27 de Desembre de 1939, pren possessió com a alcalde D. Francisco Raga Casaban, que ho seria fins el 1944.

Bibliografia:

Llibres d’Actes de l’Ajuntament de Picanya; Arxiu municipal de l’Ajuntament de Picanya.

Royo Jose; Evolución Historica de una Institución Local: El Ayuntamiento de Picanya